Design::TriSoft
Kto je podľa teba najvýznamnejšia postava všetkých čias?
Kto je podľa teba najväčší vodca?
Kto je podľa teba najlepší učiteľ?
Kto urobil najviac dobra pre ľudstvo?
Kto kedy žil najsvätejší život?


Keby si navštívil ktorúkoľvek časť sveta, hovoril s ľuďmi akéhokoľvek vierovyznania a bez ohľadu na to ako sú presvedčení o svojej viere, museli by priznať, že niet nikoho, kto by bol ako Ježiš z Nazaretu. On je tá najvýznamnejšia osoba všetkých čias.

Ježiš zmenil smer histórie. A aj dátum na novinách svedčí o tom, že Ježiš Kristus žil na zemi už skoro pred 2 000 rokmi.


Jeho príchod bol predpovedaný


Storočia pred narodením Pána Ježiša Biblia zaznamenáva slová prorokov predpovedajúcich Jeho príchod. Starý Zákon, ktorý bol napísaný mnohými autormi počas 1 500 rokov, obsahuje viac ako 300 proroctiev opisujúcich Jeho príchod. Všetky proroctvá vrátane zázračného narodenia, Jeho bezhriešnom živote, Jeho smrti a Jeho zmŕtvychvstaní boli naplnené.

Ježišov život, zázraky, ktoré učinil, slová, ktoré hovoril, smrť na kríži, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, toto všetko svedčí o tom, že Ježiš nebol obyčajným človekom, ale že bol viac ako človek. Ježiš povedal: "Ja a Otec sme jedno." (Ján 10.30), "Kto mňa videl, videl Otca," (Ján 14.9) a "Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa." (Ján 14.6)


Jeho život a Jeho posolstvo spôsobili zmenu


Pozri sa na život a vplyv Ježiša Krista na históriu a uvidíš, že On a Jeho posolstvo vždy pôsobilo veľké zmeny v životoch ľudí a národov. Kdekoľvek prišlo Jeho učenie a vplyv, životy ľudí sa zmenili k lepšiemu. Napríklad Lew Wallace, známy generál a literát, bol známy ako ateista. Dva roky pán Wallace študoval významné diela Európy a Ameriky hľadajúc informácie, ktoré by zničili kresťanstvo. Počas písania druhej kapitoly, knihy, ktorú plánoval napísať, si kľakol na kolená a začal kričať k Bohu hovoriac "Môj Boh a môj Pán!"

Kvôli nevyvrátiteľným dôkazom nemohol dlhšie zapierať, Ježiš Kristus bol Božím synom. Neskôr Lew Wallace napísal knihu Ben Hur, jeden z najvýznamnejších Anglických románov na motívy života Ježiša Krista.

Podobne neskôr C. S. Lewis, profesor na Oxfordskej univerzite v Anglicku, bol človek ktorý zapieral Ježiša Krista po mnohé roky, a potom v Neho uveril a prijal Ho ako svojho Pána a Spasiteľa.


Boh, klamár, alebo šialenec


V svojej slávnej knihe Obyčajné kresťanstvo Lewis hovorí: "Obyčajný človek, ktorý by povedal niečo také ako Ježiš, by nebol veľký moralista. Bol by blázon, alebo by bol diabol z pekla. Musíš sa rozhodnúť. Buď je Boží Syn, alebo je blázon, alebo niečo ešte horšie. Môžeš Ho umlčať pre bláznovstvo, alebo môžeš padnúť k Jeho nohám a vyznávať, že je Pán a Boh. Nepríďme s hlúposťami o veľkom humanistickom učiteľovi. S tým On neprišiel.

Kým je pre teba Ježiš Kristus? Tvoj život na zemi a po celú večnosť je ovplyvnený odpoveďou na túto otázku.

Všetky ostatné náboženstvá boli vytvorené človekom a sú založené na ľudskej filozofii, príkazoch a normách správania. Keď z týchto náboženstiev odstrániš zakladateľov, ich učenie a spôsoby uctievania, veľa sa v nich nezmení. Ale keď z kresťanstva odstrániš Ježiša Krista, nič v ňom neostane. Biblické kresťanstvo nie je len filozofia života, ani etický štandard, alebo poslušnosť k náboženským rituálom. Skutočné kresťanstvo je založené na osobnom vzťahu so vzkrieseným a živým Spasiteľom a Pánom.


Vzkriesený zakladateľ


Ježiš Kristus bol ukrižovaný na kríži, pochovaný vo vypožičanom hrobe a na tretí deň vstal z mŕtvych. Kresťanstvo je v tomto ojedinelé. Každý argument týkajúci sa pravdivosti kresťanstva závisí na dôkaze vzkriesenia Ježiša Krista.

Počas histórie väčšina významných učencov, ktorí prijali dôkazy o vzkriesení, uverili a stále veria, že Ježiš Kristus žije. Po preskúmaní skutočností o vzkriesení, tak ako sú zaznamenané v evanjeliách, Simon Greenleaf, profesor práva na Harvardskej právnickej škole, povedal: "Nie je možné, aby zotrvávali v tvrdení pravdy, ktorú hovorili, Keby Ježiš naozaj nevstal z mŕtvych, a keby tento fakt nepoznali ako ktorýkoľvek iný fakt."

John Singleton Copley, známy ako jedna z najväčších právnických osobností v Anglickej histórii, povedal: "Viem veľmi dobre, že dôkaz je, a hovorím Vám, taký dôkaz, ako je vzkriesenie, ešte nebol vyvrátený."


Dôvody prečo veriť


Vzkriesenie je kľúčové pre kresťana. Je niekoľko dôvodov, prečo tí, čo študovali otázku vzkriesenia veria, že je pravdivé.

Jesus teaching from a boat

Predpoveď: Sám Ježiš predpovedal svoju smrť a vzkriesenie. Jeho smrť a vzkriesenie sa stalo tak ako predpovedal. (Luk 18.31-33)

Prázdny hrob: vzkriesenie je jediné možné vysvetlenie pre prázdny hrob. Pozorné čítanie tohto biblického príbehu ukazuje, že hrob, kde položili telo Ježiša Krista, pozorne strážili rímski vojaci a uzavreli veľkým kameňom. Niektorí hovoria, že Ježiš nebol mŕtvy, ale len zranený, stráž a kameň by Mu zabránili v úteku, alebo v pokuse vyslobodiť Ho, zo strany Jeho učeníkov. Nepriatelia Ježiša Krista by nikdy nezobrali Jeho telo, lebo chýbajúce telo by slúžilo k povzbudeniu viery v Jeho vzkriesenie.

Osobné stretnutia: vzkriesenie je jediné vysvetlenie zjavenia sa Ježiša Krista svojim učeníkom. Po vzkriesení sa Ježiš zjavil aspoň desaťkrát tým, ktorí Ho poznali a aspoň 500 ďalším v jeden moment. Boh dokázal, že tieto zjavenia neboli len halucinácie. (1Ján 1.1)

Vznik cirkvi: vzkriesenie je jediné pochopiteľné vysvetlenie pre začiatok cirkvi. Cirkev je najväčšia organizácia, aká kedy bola. Viac ako polovica prvej kázne, čo bola kedy kázaná, má dočinenia so vzkriesením. (Sk 2.14-36) Zjavne prvá cirkev vedela, že toto bol základ posolstva. Nepriatelia Ježiša Krista a Jeho nasledovníkov ich mohli kedykoľvek zastaviť ukázaním tela Ježiša Krista.

Premena životov: vzkriesenie je jediné logické vysvetlenie pre premenu životov učeníkov. Pred ukrižovaním od neho utiekli a po Jeho smrti sa báli a boli sklamaní. Neočakávali, že Ježiš Kristus by vstal z mŕtvych. (Luk 24.1-11)

Po vzkriesení na letnice boli títo znechutení a sklamaní muži a ženy premenení úžasnou mocou zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. V Jeho mene obrátili svet hore nohami. Mnohí stratili svoje životy pre svoju vieru, iní zas boli ťažko prenasledovaní. Ich hrdinstvo je nepochopiteľné bez presvedčenia, že Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Je to skutočnosť, za ktorú sa oplatí zomrieť.

Živý Boh: Pretože Ježiš Kristus bol vzkriesený, Jeho skutoční nasledovníci nielen dodržiavajú etické zásady mŕtveho zakladateľa, ale miesto toho majú radšej vitálny a osobný vzťah so živým Bohom. Ježiš Kristus žije, požehnáva a obohacuje životy tých, ktorí Mu veria a poslúchajú Ho. Počas histórie mnohí uznali hodnotu Ježiša Krista, vrátane tých, čo ovplyvnili svet.

Francúzky fyzik a filozof Blaise Pascal hovoril o ľudskej potrebe poznať Ježiša Krista, keď povedal: "Je Bohom vytvorený priestor v srdci každého človeka, ktorý jedine Boh môže naplniť prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista."

Chcel by si spoznať Ježiša Krista osobne ako svojho Spasiteľa? Akokoľvek hrdinsky to môže znieť, ale môžeš. Ježiš túži po osobnom vzťahu s tebou, k čomu už On urobil všetko potrebné.